Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytovaných naší společností
OPTIMA DAX s.r.o., se sídlem Lazecká 46/3, 779 00, Olomouc – Lazce
IČ: 26842084
DIČ: CZ26842084
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28146
Adresa pro doručování: OPTIMA DAX s.r.o., Lazecká 46/3, 779 00, Olomouc – Lazce
Telefonní číslo:  +420 607 089 765
Kontaktní e-mail: servis@optima.cz

 1.  Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

  Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu.

  V případě, že při provádění opravy elektronického zařízení je do tohoto zařízení zapracována hmotná věc, resp. naistalován náhradní díl (dále jen „náhradní díl“), odpovídáme též za to, že tento náhradní díl:

  – má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu náhradního dílu a na základě reklamy;
  – je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  – vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Spotřebitelům pak odpovídáme za to, že se vady náhradního dílu nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost náhradního dílu poskytována. Článek 2 odst. 2 se vztahuje pouze na spotřebitele. Projeví-li se vada náhradního dílu v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že náhradní díl byl vadný již při převzetí elektronického zařízení.

 1. Jaká je záruční doba?

  Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

  U nového náhradního dílu činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí elektronického zařízení. U opotřebeného náhradního dílu činí záruční doba 12 měsíců.

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

  V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Náprava spočívá zejména v opětovném zjištění vad elektronického zařízení či provedení opravy. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada náhradního dílu, pro kterou nemůže být
  elektronické zařízení používáno zcela řádně, a tuto vadu náhradního dílu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

  V případě vady náhradního dílu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby elektronické zařízení mohlo být řádně užíváno jako výrobek bez vady, máte právo na výměnu náhradního dílu, na přiměřenou slevu z ceny služby anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

  Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám nový náhradní díl, vyměnit nebo opravit jej, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

  Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nového náhradního dílu nemáte v případě, že jej nemůžete vrátit ve stavu, v jakém byl do elektronického zařízení zapracován (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

  Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
  – jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
  – jste vadu služby sami způsobili.

  Práva z vadného plnění Vám též nenáleží, pokud:
  – jste před převzetím elektronického zařízení o vadě náhradního dílu věděli;
  – jste vadu náhradního dílu sami způsobili;
  – uplynula záruční doba na náhradní díl.

  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady náhradního dílu se dále nevztahují na:
  – opotřebení náhradního dílu způsobené jeho užíváním;
  – vady způsobené nesprávným užíváním náhradního dílu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

 1. Jak postupovat při reklamaci?

  Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

  Reklamaci služby či náhradního dílu lze uplatnit následujícím způsobem:
  – pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
  – elektronické zařízení doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

  Při zasílání zabalte elektronické zařízení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

  K elektronickému zařízení je vhodné přiložit doklad o poskytnutí služby či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující poskytnutí služby, spolu s popisem vady služby či vady náhradního dílu a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady náhradního dílu a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby či zhotoveného zboží.

  Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

  V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 01. 06. 2019.

Další informace

#OPRAVÍMETO!