Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem mezi naší společností
OPTIMA DAX s.r.o., se sídlem Lazecká 46/3, 779 00, Olomouc – Lazce
IČ: 26842084
DIČ: CZ26842084
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28146
Adresa pro doručování: OPTIMA DAX s.r.o., Lazecká 46/3, 779 00, Olomouc – Lazce
Telefonní číslo:  +420 607 089 765
Kontaktní e-mail: servis@optima.cz
jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako odběratelem služeb

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Informace o službách jsou uvedeny na serveru umístěném na webovém rozhraní www.servisnotebooku.cz (dále jen „webové rozhraní“), provozovaném naší společností.Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám služby uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu uvedenou v objednávce. Cena služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, které budou uvedeny samostatně. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před uzavřením smlouvy.

  1.1 Jaké služby poskytujeme?
  Našimi službami jsou diagnostika, resp. zjištění vad a oprava elektronických zařízení, zejména počítačů, notebooků a další výpočetní a komunikační techniky specifikované na webovém rozhraní (dále jen „elektronické zařízení“ nebo „elektronická zařízení“).

  Opravou je činnost, kterou se odstraňují vady zařízení, následky poškození nebo účinky opotřebení. Za opravu se pro účely těchto obchodních podmínek považuje i údržba nebo úprava zařízení podle Vašeho přání.

  1.2 Na co se vztahuje smlouva?

  Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Půjde zejména o smlouvu o dílo.

  1.3 Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

  O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte . V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

  1.4 Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

  Jako spotřebitel máte především:

  – právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
  – právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

  1.5 Čím se řídí náš právní vztah?

  Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

  Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci;
  – Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
  – objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

  a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

  – zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
  – zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

  Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  1.6 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

  Zasláním objednávky potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

  Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 1. SMLOUVA

  2.1 Jak uzavíráme smlouvu?

  Nejprve je uzavírána smlouva, jejímž předmětem je zjištění vad elektronického zařízení. Po zjištění vad elektronického zařízení pak může být uzavřena smlouva, jejímž předmětem je oprava elektronického zařízení.Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste učinili objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.2.2 Jak podat objednávku našich služeb?

  V případě zájmu o službu spočívající ve zjištění vad elektronického zařízení máte možnost zaslat prostřednictvím formuláře na našem webovém rozhraní nezávaznou poptávku. Poptávku nepovažujeme za objednávku služby.

   

  Po obdržení poptávky Vás budeme kontaktovat s informacemi o celkové ceně služby a o předpokládaném termínu dokončení diagnostiky vad elektronického zařízení.

  Sdělený termín diagnostiky elektronického zařízení je pouze orientační. Skutečná doba opravy závisí především na povaze a závažnosti zjišťovaných vad. O změnách budete vždy včas informováni.

  Pro objednání služby podejte závaznou objednávku. Objednávku je možné podat e-mailem, telefonicky, písemně, osobně či jiným způsobem, který dle webového rozhraní umožňujeme.

  Objednávka musí obsahovat zejména následující náležitosti:

  – obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání v případě, že jste podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou;
  – jméno, příjmení a celou adresu v případě, že jste spotřebitelem;
  – IČ (případně i DIČ, pokud jste registrováni jako plátce DPH);
  – informace o závadném zařízení (značka, typ, sériové číslo a popis závady);
  – termín zhotovení (maximální dobu opravy);
  – způsob dodání elektronického zařízení naší společnosti, způsob vrácení elektronického zařízení k Vám a forma úhrady ceny služby;
  – v případě písemné objednávky taktéž podpis oprávněné osoby.

  Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  Poté, co zjistíme vady elektronického zařízení, Vás budeme kontaktovat s informacemi o těchto vadách a v případě, že je bude možné odstranit, též s informacemi o možnosti jejich opravy a o postupu takové opravy, včetně celkové ceny za tuto službu a předpokládaného termínu dokončení opravy elektronického zařízení.

  Sdělený termín opravy elektronického zařízení je pouze orientační. Skutečná doba opravy závisí především na dostupnosti náhradních dílů. O změnách budete vždy včas informováni.

  Pro objednání služby podejte závaznou objednávku. Na závaznou objednávku se vztahuje obdobně odstavec 3, 4 a 5 tohoto článku 2.

  2.3 Jak potvrdíme objednávku?

  Pokud objednávka splňuje veškeré náležitosti, vystavíme Vám potvrzení objednávky potvrzující údaje uvedené v objednávce.

  2.4 Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

  Všechny podané objednávky jsou závazné. Pokud jsme objednávku dosud nepotvrdili, můžete ji zrušit e-mailem, telefonicky, písemně či jiným způsobem.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1 Jak stanovujeme cenu služeb?

  Informace o ceně služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní. Ceník služeb uvedený na webovém rozhraní je pouze orientační. Závazná cena služby, včetně nákladů na dodání elektronického zařízení naší společnosti a na jeho vrácení k Vám, Vám bude vždy sdělena v průběhu objednávání služby. Sdělená cena služeb je včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena služeb i náhradní díly nutné pro provedení služby spočívající v opravě elektronického zařízení.V případě, že se po uzavření smlouvy podstatně změní náklady na provedení služby, vyhrazujeme si možnost zahájit jednání o úpravě ceny služby. Nebude-li některá ze stran smlouvy s úpravou ceny souhlasit, má možnost odstoupit od smlouvy.3.2 Jaké způsoby platby přijímáme?

   

  Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

  – v hotovosti při zaslání elektronického zařízení zpět k Vám na dobírku nebo při odběru elektronického zařízení na výdejních místech Zásilkovna.cz;
  – bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny pro bezhotovostní platbu Vám budou sděleny v přijetí objednávky).

  Případné další způsoby platby lze sjednat individuálně.

  Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky Vám budou upřesněny v průběhu objednávání služby.

  3.3 Kdy nastane splatnost ceny?

  V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí elektronického zařízení. V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

  3.4 V jaké měně můžete platit?

  Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

  3.5 Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

  Zálohu na cenu služby můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 2.000 Kč.

  Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 2. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

  4.1 Jak a kdy Vám bude služba poskytnuta?

  Služba je poskytnuta sdělením zjištěných vad elektronického zařízení či jejich opravou. Práce na zjišťování vad, jakož i na jejich opravě budou zahájeny bez zbytečného odkladu po dodání Vašeho elektronického zařízení naší společnosti.

  4.2 Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení je možné i v průběhu objednávání služby. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte, a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 těchto obchodních podmínek.

  4.3 Jak a kdy nám dodáte elektronické zařízení?

  Elektronické zařízení nám po uzavření smlouvy můžete dodat prostřednictvím námi vyslaného přepravce či prostřednictvím některé z poboček Zásilkovny.cz. Konkrétní způsob dodání elektronického zařízení naší společnosti bude dohodnut v průběhu objednávání služeb. Náklady na dodání elektronického zařízení naší společnosti jsou součástí ceny služby a budou uvedeny v průběhu objednávání služby a v přijetí objednávky.

  Elektronická zařízení nezasílejte na dobírku. Elektronické zařízení zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

  Zařízení odešlete odemčené a odheslované, případně spolu s uvedením přístupových hesel.

  4.4 Co následuje po převzetí elektronického zařízení naší společností?

  Po převzetí elektronického zařízení provedeme jeho prohlídku za účelem zjištění vad a popř. stanovení ceny a časového rozsahu opravy elektronického zařízení.

  Po provedení prohlídky elektronického zařízení Vás budeme informovat o povaze a závažnosti zjištěných vad.

  Pokud bude vada elektronického zařízení neodstranitelná, informujeme Vás o této skutečnosti a zašleme Vám elektronické zařízení zpět způsobem, který jste zvolili v objednávce nebo na kterém se dohodneme.

  Pokud bude vada elektronického zařízení odstranitelná, navrhneme Vám možnost využít naši službu spočívající v opravě elektronického zařízení, včetně celkové ceny za tuto službu a předpokládaného termínu provedení opravy elektronického zařízení. Pokud nedojde k objednání této služby, vrátíme Vám elektronické zařízení zpět způsobem, který jste zvolili v objednávce služby spočívající ve zjištění vad elektronického zařízení, nebo na kterém se dohodneme.

  Pokud dojde k objednání našich služeb spočívajících v opravě elektronického zařízení, provedeme opravu v termínu sjednaném v objednávce a poté Vám odešleme elektronické zařízení způsobem, který jste zvolili v objednávce, nebo na kterém se dohodneme.

  Zaslané elektronické zařízení jste povinni převzít a uhradit cenu služeb, případně doplatit rozdíl mezi zálohou a konečnou cenou služeb.

  Pokud odmítnete cenu služeb uhradit, vzniká nám k zařízení zadržovací právo ve smyslu § 1395 a násl. občanského zákoníku. O zadržení budete informováni e-mailem. Naše společnost má právo na náhradu nákladů spojených s péčí o zadržené zařízení.

  4.5 Jaké jsou náklady na vrácení elektronického zařízení zpět k Vám?

  Náklady na vrácení elektronického zařízení zpět k Vám v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zařízení budou uvedeny v průběhu objednávání zboží a v přijetí objednávky z naší strany.

  V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na vrácení elektronického zařízení zpět k Vám zahrnuje.

  4.6 Kdy Vám diagnostikované či opravené elektronické zařízení vrátíme?

  Doba vrácení diagnostikovaného či opraveného elektronického zařízení zpět k Vám závisí na povaze objednávky a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

  Elektronické zařízení předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

  Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání elektronického zařízení externími dopravci nemůžeme ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

  Dodáním elektronického zařízení podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám elektronické zařízení doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít elektronického zařízení, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti vrátit elektronické zařízení z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

  4.7 Jak postupovat při převzetí elektronického zařízení?

  Při převzetí elektronického zařízení zkontrolujte neporušenost jeho obalu. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí elektronického zařízení.

  Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace služby z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

  4.8 Co se stane v případě, že elektronického zařízení nepřevezmete?

  Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno elektronického zařízení doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

  V případě, že elektronického zařízení bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s doručením elektronického zařízení k Vám a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zhotoveného zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše ceny služby, pokud je nižší než 500 Kč.

  Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVYPodle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má obecně každý spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.Vezměte na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní od uzavření smlouvy). Souhlasem s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

  5.1 Kdy tedy můžete odstoupit od smlouvy?

  Odstoupit od smlouvy můžete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, a to v případě, že nebudete souhlasit s poskytnutím služeb v této lhůtě. Upozorňujeme, že v takovém případě Vám budou služby dodány až po uplynutí této lhůty, pokud v ní od smlouvy neodstoupíte. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář (PDF verze) . Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

  Odstoupit od smlouvy můžete i v případě, že nesouhlasíte se změnou ceny služeb dle čl. 3.1. těchto podmínek.

  5.2 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

  Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

  Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

  5.3 Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

  V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.

  Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

  5.4 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

  Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  – technickou chybou byla uvedena zcela zjevně chybná cena služby;
  – službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
  – plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

  Právo odstoupit od smlouvy máme také v případě, že trváte na provedení opravy elektronického zařízení podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodných nástrojů či náhradních dílů.

  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

  Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 1. NAŠE ODPOVĚDNOST A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍNeodpovídáme za ztrátu nebo poškození dat z elektronických zařízení, ke které může dojít v průběhu opravy. Důrazně doporučujemeodbě provést před odesláním elektronického zařízení k opravě zálohování dat.

  Před odesláním elektronického zařízení Vám doporučujeme smazat ze zařízení veškerá citlivá data a osobní údaje. V případě, že elektronické zařízení obsahuje citlivá data či osobní údaje, se zavazujeme k mlčenlivosti ohledně těchto údajů. Přijmeme též přiměřená technická a další opatření k tomu, abychom zabránili případnému úniku citlivých dat a osobních údajů.Odesláním elektronického zařízení k diagnostice jeho vad, popř. opravě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při diagnostice vad elektronického zařízení a opravě může dojít k některým nevratným změnám na elektronickém zařízení (např. otevření lepených spojů). Za tyto změny neneseme žádnou odpovědnost.

  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

  Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ7.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

  K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  7.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

  Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

  7.3 Co byste ještě měli vědět?

  Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

  V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 06. 2019.

Další informace

#OPRAVÍMETO!